เกี่ยวกับเรา 

วิสัยทัศน์/Our Vision

บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะวิจัยออกแบบ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามให้กับผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากการเกษตร และสมุนไพร ตามวิถีธรรมชาติ และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือกับนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศด้านเภสัชกรรม เคมี และชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)

 
Bioborne’s visions are to research, design and create products that naturally enhance the health and beauty of our customers.  Committed to producing unique products based on natural raw materials and innovative methods, we aim to promote long-lived beauty, sustainable and healthier lifestyles, as well as preserve our environment as a whole.
 

เกี่ยวกับไบโอบอร์น/About Bioborne 

ไบโอบอร์นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และแนวโน้มการใส่ใจในสุขภาพของบุคคลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2558 บริษัทได้เล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงได้ตัดสินใจเริ่มการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในด้านเภสัชกรรม เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการดำเนินธุรกิจ ที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น          

 

บริษัท ไบโอบอร์น ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มาก และหลากหลาย ทำให้สามารถคัดสรรวัตถุดิบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด วันนี้เรายังคงสำรวจ และค้นคว้ากระบวนการใหม่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

Bioborne company limited was incorporated in 1995 to cater to the growing demand for health-related products and an increasing health-conscious trend.  Bioborne’s initial activities simply involved in the importation of health products to distribute in Thailand.

 

In 2015, we have identified beauty as a potential growth area and have decided to focus on research and development using natural raw materials and innovation to produce a range of health and beauty products. In partnership with highly respected professors and researchers in the pharmaceutical field, Bioborne has embarked on a new and more sophisticated business venture.

 

The fact that Bioborne is situated in the heart of Thailand, a country overflowing with natural resources and organic remedies, has provided the company with numerous, creative and healthy raw materials for our product concepts. Today, we still continue to explore innovative ingredients, new technology and novel processes to create products that will yield optimal, and environmentally friendly results, according to our customers’ needs, in areas such as cosmetics, supplements and medical appliances.

รางวัล/Awards

Gold Award International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2016, Katowice

Gold Award

Gold Award International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2016, KatowiceInternational Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2016, Katowice

 

 

Platinum Award International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2016, Katowice

Platinum Award

Platinum Award International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2016, Katowice

International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2016, Katowice

Honor of Invention Award World Invention Intellectual PropertyAssociations Presented to Bioborne Co., Ltd.  for Invention of Albupro

Honor of Invention Award

World Invention Intellectual PropertyAssociations

World Invention Intellectual PropertyAssociations 

 

Creator Award  7-INNOVATION AWARD 2019  Presented to Bioborne Co., Ltd.  for Invention of Albupro

Creator Award

7-INNOVATION AWARD 2019

Presented to Bioborne Co., Ltd.  for Invention of Albupro

Poland Presented to Bioborne Co., Ltd.  for Invention of AcneQ

Poland Presented to Bioborne Co., Ltd.  for Invention of Albupro

Presented to Bioborne Co., Ltd.  for Invention of Albupro

ผู้บริหาร/Executives

สาส์นจากประธานกรรมการ

เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการ bioborne

      นับตั้งแต่เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการเรียนรู้ ในการทำงาน สังคม การค้า การสื่อสาร และการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรม และการค้นพบวิทยาการใหม่ ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การโฆษณา การสื่อสาร อินเทอร์เน็ต การพาณิชย์ การเงิน การบินและอวกาศ เทคโนโลยีชีวภาพ แพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เราอยู่ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่นวัตกรรมใหม่เข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมอุตสาหกรรม และธุรกิจดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เราต้องเลือกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคหรือจะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

    บริษัท ไบโอบอร์น ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม เราให้ความสำคัญในการร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพ     และความงามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยวัสดุที่มีอยู่ หรือเหลือใช้ในท้องถิ่น นับเป็นความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ ที่บริษัทของเราตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางทรัพยากรการเกษตร และสมุนไพร

         

      ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้  และมุ่งหวังที่จะมีบทบาทสำคัญ ในการทำให้วิสัยทัศน์ของ ไบโอบอร์น กลายเป็นความจริง รวมทั้งร่วมผลักดันให้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และความงามของไทยให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลก

 

เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 78

- ภบ., MSc in Neurobiology, PhD in Neuropharmacology (U of London)

- Postdoctoral Training in Neurophysiology

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4212)

ตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) –ผู้บริหารระดับ 11

- อธิการบดี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ 8 ปี)

- ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยนครพนม, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รักษาการ)

- นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

- คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ศาสตราภิชาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ

- ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)

- ประธานเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเอเชียและแปซิปิค (UMAP: University Mobility in the Asian-Pacific)

- ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

- ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษา คณะที่ 3

- ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

- ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (รักษาการ)

- ประธานคณะกรรมการวิจัยวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยสุรนารี,  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยเนชั่น, วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์

- กรรมการคณะกรรมการกองทุนวิจัย (สกว.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันทดสอบทางการศึกษา, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น-ฐาน, คณะกรรมการอาชีวศึกษา, สภาการศึกษา, คุรุสภา

- อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรญัตติ (ร่าง) พ.ร.บ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี

- อดีตกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรญัตติ (ร่าง) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

- กรรมการในคณะกรรมการวิจัย ของวุฒิสภา

- นายกสภาเภสัชกรรม, สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย

- เลขาธิการสหพันธ์สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์แห่งเอเซียและคาบสมุทร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เหรียญจักรพรรดิมาลา

- มหาวชิรมงกุฏ

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

- เครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดด้านการศึกษา จากรัฐบาลฝรั่งเศส

เกี่ยวกับประธานกรรมการ

กรรมการผู้บริหาร

เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการ bioborne

 

เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ

ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการ

คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ bioborne

 

คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการ

คุณพัชรา เกียรตินันทวิมล กรรมการบริหาร bioborne

 

คุณพัชรา เกียรตินันทวิมล

กรรมการผู้จัดการ

BIOBORNE CO., LTD
25 ซอยเจริญนคร 14, ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร, เขตคลองสาน, กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 861-0660
โทรสาร : +66 (0) 2 439-4522
อีเมล์ : info@bioborne.com
    
Inspired by Nature Realized by Innovation
Bioborne line qr code
Copyright © 2022 Bioborne Co., Ltd. All Right Reserved.