Date : 23/08/2019
2) ปิดแผ่นซับสิว AcneQ® บริเวณ
ที่เป็นสิว
2) ปิดแผ่นซับสิว AcneQ® บริเวณที่เป็นสิว
BIOBORNE CO., LTD
25 ซอยเจริญนคร 14, ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร, เขตคลองสาน, กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : +66 (0) 2 861-0660
โทรสาร : +66 (0) 2 439-4522
อีเมล์ : info@bioborne.com
    
Inspired by Nature Realized by Innovation
Bioborne line qr code
Copyright © 2022 Bioborne Co., Ltd. All Right Reserved.